НІМЕЦЬКА ПЕДАГОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СЕМАНТИКА І СТРУКТУРА

  • Світлана Василівна Кійко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Аліна Віталіївна Колодрівська
Ключові слова: тезаурусне моделювання, педагогічні терміни, семантичні відношення, тематичний ряд, термінолексика

Анотація

Мета. Стаття присвячена семантико-структурним особливостям термінополя предметної області Pädagogik. Мета дослідження – тезаурусне моделювання термінополя і семантичний аналіз термінології сучасної німецької педагогіки на основі суцільної вибірки з педагогічних словників, довідників і тезаурусів.

Методи. Розробка комплексної методики тезаурусного моделювання включає три етапи: моделювання спеціального знання у вигляді онтології як моделі предметної області; моделювання термінології у вигляді термінологічного поля як уніфікованої на системній основі багаторівневої класифікаційної структури, що об’єднує терміни сфери однорідної професійної діяльності; моделювання тезауруса, який є як моделлю метамови науки, так і моделлю структури відповідної галузі знання. Загалом тезаурусне моделювання дає уявлення про семантичний простір мови і про системні відношення в ньому.

Результати. Компонентний аналіз корпусу німецькомовних дефініцій дозволив встановити еквівалентні, ієрархічні й асоціативні відношення між заголовним терміном словникової статті й іншими термінологічними одиницями в межах змодельованого семантичного поля. Створений тезаурус є статичною моделлю логіко-поняттєвих відношень між термінами педагогічної метамови. Найбільш значна частина термінів охоплена парадигматичними семантичними відношеннями рід – вид, синонімія, частина – ціле, кореляти. У роботі визначено семантичні особливості термінолексики, виокремлено і систематизовано педагогічні терміни за тематичними рядами.

Висновки. Метод тезаурусного моделювання німецької педагогічної термінології є ефективним під час вирішення задач формалізації семантики нечітко окреслених термінологічних об’єктів, їх систематизації та уніфікації. Це особливо важливо під час розробки навчальних інформаційних тезаурусів, які виступають лінгводидактичним інструментом формування професійної компетенції майбутнього педагога. Здійснена систематизація педагогічних термінів за тематичними рядами, об’єднаними спільною спрямованістю, дає змогу порівнювати ці терміни, бачити специфіку кожного з них, що відкриває додаткові можливості для практичного використання значення кожного терміна в навчальному процесі.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Горбунов Ю.И. Семиотико-синергетические принципы тезаурусного моделирования семантического поля термина Lexicology «лексикология». Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2015. № 2 (86). С. 46–53.
2. Дарчук Н.П., Алексієнко Л.А., Сорокін В.М. Термін у лінгвістичній інформатиці. Інформаційні технології в освіті. 2009. № 4. С. 191–199.
3. Журавська В., Мирончук Н. Педагогічна освіта в Німеччині, її сучасний стан і особливості. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. Житомир : ЖДУ, 2014. С. 198–199.
4. Карась С.И. Модели представления знаний и когнитивная психология: две стороны одной медали. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. №2 (10). С. 23–26.
5. Морозова Л.А. Терминознание: Основы и методы. Москва : Прометей, 2004. 144 с.
6. Никитина С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике. Москва : Наука, 1978. 376 с.
7. Casale R., Larcher S., Oelkers J., Andresen S. Handwörterbuch Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz, 2009. 924 S.
8. Lenzen D. Pädagogische Grundbegriffe. 2 Bde. 7. Aufl. Rowohlt Taschenbuch, 2004. 1650 S.
9. Stangl W. Pädagogik. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. URL: http://lexikon.stangl.eu/1399/paedagogik/ (дата звернення: 28.03.2020).
10. Tenorth H.-E., Tippelt R. Lexikon Pädagogik. Weinheim : Beltz, 2007. 786 S.
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
70-75
Розділ
Романські, германські та східні мови