НЕГАТИВНІ МОДАЛЬНІ ДІЄСЛІВНІ КОНСТРУКЦІЇ В ТЕКСТОВИХ КОРПУСАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ

  • Тетяна Іллівна Борисенко Одеський національний політехнічний університет
  • Марина Вікторівна Цинова Національний університет «Одеська морська академія»
Ключові слова: повнозначні дієслова, кількісні характеристики, частота вживання, лексичне значення, терміносистема

Анотація

Мета статті – опис результатів аналізу модальних дієслівних конструкцій (МДК), використовуваних із запереченням not у текстах науково-технічного дискурсу. Хоча модальні дієслівні конструкції вже досить докладно представлені як у класичних підручниках, так і наукових дослідженнях, але на матеріалі технічних текстових корпусів, у нашій статті – «Теплотехніка», «Автомобілебудування», «Електротехніка» – вони розглядаються вперше.

Методи. У статті використовувалися такі методи: суцільної вибірки для створення текстових корпусів; експертної оцінки для коректного віднесення тієї чи іншої лексичної одиниці до певної галузі наукового дискурсу або лексичному шару; «Кількісної» математики для підсумовування, зіставлення й узагальнення отриманих даних.

Результати. Результати кількісного аналізу негативних модальних дієслівних конструкцій показали, що їх розподіл за текстовими корпусами трьох спеціальностей є нерівномірним: «Теплотехніка» – 50 одиниць, «Автомобілебудування» – 30, «Електротехніка» – 27 МДК, у розглянутий список було введено тільки 8 одиниць, які зустрічалися практично у всіх текстах.

Був також проведений аналіз лексичних значень повнозначних дієслів, що входять до МДК, щоб дізнатися, чи існує в МДК залежність інтралінгвістичних факторів від екстралінгвістичних.

Висновки. Дослідження показало, що існує прямий зв’язок між екстралінгвістичними факторами – існуванням певних процесів, об’єктів і явищ тієї чи іншої технічної області, й інтралінгвістичними характеристиками – лексичними значеннями (загальновживаними, загальнонауковими і термінологічними) повнозначних дієслів, що входять до негативних МДК. Було визначено, що в текстах спеціальності «Теплотехніка» ці МДК не беруть безпосередньої участі під час опису експлуатації технічних об’єктів або виробничих процесів, оскільки повнозначні дієслова мають загальновживані або загальнонаукові значеннями. Але в текстах із автомобілебудування лексичні значення повнозначних дієслів належать здебільшого до термінологічного шару, що показує їх значну роль у безпосередньому описі об’єктів, явищ і процесів цієї сфери техніки. З погляду лексичних значень повнозначних дієслів у негативних МДК у текстах за фахом «Електротехніка» вони займають проміжне положення між «Теплотехніка» й «Автомобілебудування», тобто тут, поряд із одиницями з загальнонауковими значеннями, наявні і кілька термінів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Будкова С.С. Лексикографическое описание английской терминологии радиационных и плазменных технологий : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Омск, 2012. 24 с.
2. Бунтина Т.А. Взаимосвязь лексико-семантических и грамматических характеристик глагола в функциональном стиле : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04. Киев, 1979. 26 с.
3. Гребнева О.В. Модальность необходимости в законодательных текстах Европейского Союза : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Казань, 2004. 20 с.
4. Уматова М.Б. Сравнительный анализ модальных глаголов в английском и узбекском языках. Молодой ученый. 2014. № 7. С. 641–642.
5. Мухометзянова Ю.В. Функционально-семантический аспект высказываний со значением возможности : автореф. дис. … канд. филол. наук :10.02.19. Тверь, 2007. 20 с.
6. Самойлова Ю.А. Двойные и тройные сочетания модальных глаголов в языке равнинной Шотландии (скотс). Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. Вып. № 73-1. С. 400–404.
7. Оленчук О.Г. Языковые средства репрезентации проблематической модальности : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Ижевск, 2012. 22 с.
8. Долгополова З.К. Модальные глаголы в английском языке: учебное пособие для студентов-филологов / Отв. Редактор Н.Ф. Иртеньева. Москва : Высшая школа, 1961. 86 с.
9. Strang B. Modern English Grammar. London: Edward Arnold, 1969. 264 p.
Опубліковано
2020-07-08
Сторінки
61-64
Розділ
Романські, германські та східні мови