№ 80 (2019): Південний архів (філологічні науки)
Романські, германські та східні мови

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПИТАНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Опубліковано 2019-11-29

Ключові слова

  • interrogation techniques, legal argumentation, judicial discourse, suggestiveness, linguistic means
  • інтерогативні техніки, юридична аргументація, судовий дискурс, питально-відповідний комплекс, сугестивний вплив

Анотація

Мета. У дослідженні проаналізовано запитання, які юристи використовують під час прямих та перехресних допитів свід­ків у суді з метою визначення специфіки їхнього функціонування. Стаття зосереджена на концептуалізації різних типів питань та їхніх функціях в англійському юридичному дискурсі. Розглянуто визначення, види та функції питань у світлі сучасної логіки, семантики та прагматики.

Методи. Мета дослідження була досягнута за допомогою таких наукових методів: лінгвістичне спостереження й аналіз, метод конверсаційного аналізу, метод критичного аналізу дискурсу.

Результати. Автор статті виділяє п’ять функцій запитань, які є характерними для англомовного юридичного дискурсу: введення нових фактів, перевірка отриманої від свідка інформації, дискредитація свідка, імпліцитна репрезентація точку зору автора запитання, здійснення сугестивного впливу на свідка й суд. У статті також розглянуто техніки постановки навідних запитань, що використовуються під час перехресного допиту.

Встановлено, що поряд із когнітивною функцією, яка передбачає отримання нової інформації, у юридичному дискурсі питання виконують низку конкретних функцій, включаючи введення нової інформації, перевірку певного факту, перевірку правдивості свідка, приховане вираження ставлення адвоката до ситуації та впливу на свідків та суд як засіб навіювання. У статті проаналізовано деякі методи допиту для перехресного допиту свідка та їхні мовні виявлення. Автор стверджує, що деякі конкретні типи питань, такі як альтернативні питання, розділові питання, заперечні питання та запитання з просодичною реалізацією, можна назвати провідними. В основному вони використовуються під час перехресного допиту свідка. І навпаки, використання відкритих та закритих питань є більш характерним для первісного допиту.

Висновки. Дослідження підкреслює той факт, що освоєння техніки постановки навідних питань, які, як правило, поставлені експромтом під час перехресного допиту, є для юриста безцінним. Зроблено висновок, що типи питань, які використовує адвокат у суді, а також методи допиту визначаються типом допиту, а саме первісним або перехресним допитом. Це може бути пояснено метою допиту, причинами ефективності та специфікою законодавства, що передбачає використання певних типів питань під час первісного допиту.

Посилання

1. Бабаєв В.М. Логіка запитань і відповідей. URL : http://eprints.kname.edu.ua/3022/12/Розділ_9.doc (дата звернення: 17.10.2019).
2. Голубинський І.Л. Перехресний допит як реалізація принципу змагальності у кримінальному процесі. Право і суспільство. 2014. № 5. С. 215.
3. Коваль Н.Є. Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та судових документів) : автореф. дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2007. 22 с.
4. Метилер К. Креативне інтерв'ювання. Введення в одержання інформації через постановку питань. URL : http://pidruchniki.com/1506091359533/pravo/vidi_zapitan (дата звернення: 17.10.2019).
5. Садоха О. А ти вмієш ставити запитання? Мистецтво здобувати потрібну інформацію. URL : http://rok.in.ua/ bloh/72-a-ty-vmiiesh-stavyty-zapytannia-mystetstvo-zdobuvaty-potribnu-informatsiiu (дата звернення: 17.10.2019).
6. Юркевич О.М., Титов В.Д., Куцепал С.В. та ін. Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія. Харків : Право, 2015. С. 159.
7. Krois-Lindner A. International Legal English. Cambridge University Press, 2007. 320 p.