ЕПОНІМНІ ОДИНИЦІ В ХІМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

  • Віталіна Василівна Тарасова
Ключові слова: хімія, лексико-семантичні й прагматичні особливості, термінологія, термін, епонім, номен, онім

Анотація

Статтю присвячено визначенню ролі й місця термінів-епонімів в англійській та українській хімічній термінології.

Метою роботи є обґрунтування термінологічного статусу відономастичних мовних одиниць та аналіз лексико-семантичних і структурно-функціональних особливостей хімічних термінів з компонентами-епонімами в англійській та українській мовах.

Методи. Специфіка об’єкта й завдання роботи зумовили використання описового методу, що передбачає лінгвістичні спостереження, порівняння та узагальнення. Розв’язанню поставлених завдань сприяло застосування методики дефініційного, компонентного (для визначення й опису семантичної структури зібраних для дослідження одиниць), мотиваційного (для виявлення виду їх умотивованості), морфемного (для встановлення структурних характеристик термінів) аналізу. Також застосовано зіставний метод, прийоми порівняльного й історико-етимологічного аналізу.

Результати дослідження показали, що сучасна англомовна та україномовна хімічна термінологія являє собою динамічну, відкриту систему, пов’язану з розвитком науково-поняттєвого апарату хімії й інших суміжних природничих наук. Схарактеризовано структурні типи епонімічних найменувань і визначено їх продуктивні моделі. Проаналізовано лексико-семантичні процеси, що супроводжують творення та функціонування епонімічних термінів, виявлено їх лінгвопрагматичні особливості на етапі творення й у процесі функціонування.

Висновки. Епонімічні найменування – це особливий тип мовних одиниць спеціальної лексики, семантика яких співвідноситься з науково-поняттєвим та енциклопедичним змістом. Нині існує потреба в стандартизації термінологічних одиниць з ономастичним компонентом.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Беженарь Г.И. Структурно-семантическая характеристика эпонимных терминов во французской медицинской терминологии. Грамматические и лексические системы в романских и германских языках. Кишинев, 1984. С. 16–19.
2. Гнатишена І.М. Проблема термінів-епонімів у сучасній медичній термінології. Проблеми української науково-технічної термінології. Львов, 1993. С. 236–237.
3. Дзюба М.М. Епоніми в українській науковій термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Луцьк, 2011. 20 с.
4. Лейчик В.М. Номенклатура – промежуточное звено между терминами и именами собственными. Вопросы терминологии и лингвистической статистики. Воронеж, 1974. С. 13–25.
5. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Москва : Изд-во АН СССР, 1961. 160 с.
6. Михайлишин Б.П. З історії термінів-епонімів. Мовознавство. 1994. № 4–5. С. 45–50.
7. Овсейчик С.В. Формування української екологічної термінології : дис. ... канд. філол наук : спец. 10.02.01. Київ, 2006. 199 с.
8. Name_reactions. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Name_reactions (дата звернення: 25.07.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
59-64
Розділ
Порівняльне літературознавство