СЕМІОТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  • О. ПРОСЯНИК
Ключові слова: комунікація, семіотика, суспільно-етичний досвід, прагматика, форма, семантика, дискурс

Анотація

У статті розглядається соціально-етичний дискурс з точки зору його прагматичних цілей і функціональних зв’язків з дискурсами інших видів. Автор зосереджується на таких лінгвосеміотичних характеристиках соціаль­но-етичного дискурсу, як ідеологічний характер референції, комунікативізм семіотичних відношень, емоційно- маніпулятивна прагматика змісту і культурно-символічна значимість форми.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Амелин Г.Г. Лекции по философии литературы. Москва : Языки славянской культуры, 2005. 424 с.
2. Гарюнова Ю.О. Функціонування власних назв у кінокритичному дискурсі: «чиста» номінація і прецедентність. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2011. № 963, серія «Філологія». Вип. 62. С. 71–74.
3. Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму: (проблемы методологии). Москва : Рудомино, 1998. 191 с.
4. Леви-Стросс К. Путь масок. Москва : Республика, 2000. 399 с.
5. Лещак О.В. Дискурсы реального опыта: homo vitalis – homo economicus – homo politicus. Тернополь : Підручники і посібники, 2016. 424 с.
6. Лотман Ю.М. Семиосфера. Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 2001. 337 с.
7. Почепцов Г.Г. Семиотика. Москва : Рефл-бук; Киев : Ваклер, 2002. 430 с.
8. Розин В. Семиотические исследования. Санкт-Петербург : Университетская книга, 2001. 256 с.
9. Романчук С. Семіотична модель осягнення соціальної комунікації. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 46(3). С. 325–331. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(3) (дата звернення: 10.01.2019).
10. Руднев В. Психология кино. Москва : ГИТР, 2013. 238 с.
11. Совтис Н.М. Мова як символічний код культури. Київські полоністичні студії. Т. XXІV. Київ, 2014. С. 563– 570. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Kyivski_polonistychni_studii/Tom_24.pdf (дата звернення: 10.01.2019).
12. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии и ис¬кусства / Отв. ред. В.П. Нерознак. Изд. 2-е. Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 256 с.
13. Червинский П. Номинативный акт и оценочность в составе клишированных единиц языка политики. Russian Mentality Yesterday & Today. 1999. № 1. URL: http://www.nicomant.fils.us.edu.pl/mnt/1999-1/2nominact.html (дата звернення: 10.01.2019).
14. Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. Кн. I: Структура знака: смыслы, значения, знания. 14 лекций. 1971 г. Москва, 2005. 463 с.
15. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Санкт-Петербург : ТОО ТК «Петрополис», 1998. 432 с.
16. Compagnon A. Les Cinq paradoxes de la modernité. Paris : Seuil, 1990. 190 p.
17. Descombes V. Philosophie du jugement politique. Paris : Points Essais, Seuil, 2008. 288 p.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
126-130
Розділ
Мова і засоби масової комунікації