СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

  • О. СУХИНА
  • Ю. ЛОБОДА
Ключові слова: судовий дискурс, судовий переклад, ЄСПЛ, текст судового рішення

Анотація

Статтю присвячено судовому дискурсу як складному комунікативному феномену, що включає усні та письмо­ві форми висловлювання і характеризується визначальним впливом на розуміння змісту тексту екстралінгвістич­них факторів. Основний жанр судового дискурсу Європейського суду з прав людини, судове рішення розглянуто з позицій перекладознавства. У статті здійснено спробу визначити композиційні, лексико-граматичні, а також стилістичні особливості перекладу судових рішень Європейського суду з прав людини українською мовою на основі корпусу автентичних перекладів. Запропоновано версію аналізу типової композиції і змістового наповне­ння рішень європейської судової практики, охарактеризовано способи адекватного перекладу вузькогалузевих термінів, власних назв, а також притаманних зазначеному жанру усталених висловів.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Карабан В.І. Англо-український юридичний словник. Вінниця : Нова книга, 2004. 1085 с.
2. Рішення у справі «Бочан проти України (№ 2)» від 5.02.2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_a43/ page (дата звернення: 22.01.2019).
3. Рішення у справі «Броуґан та інші проти Сполученого Королівства» від 29.11.1988. URL: http://eurocourt.in.ua/ Article.asp?AIdx=430#_edn1 (дата звернення: 22.01.2019).
4. Рішення у справі «Садов’як проти України» від 17.05.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c59 (дата звернення: 22.01.2019).
5. Рішення у справі «Саундерс проти Сполученого Королівства» від 17 грудня 1996 року (Заява № 43/1994/490/572). URL: http://www.eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=408 (дата звернення: 22.01.2019).
6. Татарникова И.В. Судебные акты Европейского суда по правам человека: их роль в национальном законодательстве Украины и некоторые структурно-стилистические особенности. Культура народов Причерноморья. Симферополь : Межвузовскийцентр «Крым», 2004. № 55, Т. 1. С. 56–60.
7. ECHR. Analysis of Statistics. 2018. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2018_ENG.pdf , 60 р.
8. Judgment of the ECHR in case of Bochan v. Ukraine of 5 February 2015. URL: https://www.legal-tools.org/doc/6b1220/ pdf/ (дата звернення: 22.01.2019).
9. Judgment of the ECHR in case of Brogan and Others v. The United Kingdom of 29 November 1988. URL: http://freecases.eu/Doc/CourtAct/4544267 (дата звернення: 22.01.2019).
10. Judgment of the ECHR in case of Johannesson and Others v. Iceland of 18 May 2017. URL: http://kmp.ua/wp-content/ uploads/2017/09/ECHR_Case-of-J-HANNESSON-AND-OTHERS-v.-ICELAND.pdf (дата звернення: 22.01.2019).
11. Judgment of the ECHR in case of Sadovyak v. Ukraine of 17 May 2018. URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ ECHR/2018/413.html (дата звернення: 22.01.2019).
12. Judgment of the ECHR in case of Saunders v. The United Kingdom of 17 December 1996. URL: http://www.refworld. org/cases,ECHR,3ae6b68010.html (дата звернення: 22.01.2019).
13. Mikkelson H. Court Interpreting at a Crossroads. URL: https://acebo.myshopify.com/pages/court-interpreting-at-a-crossroads (дата звернення: 22.01.2019).
14. Mikkelson H. Introduction to Court Interpreting. Translation Practices Explained, 2nd edition UK : Routledge, 2016. 160 p.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
116-120
Розділ
Перекладознавство