ГАСТРОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛЕКСИКОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Л. САНДІЙ
Ключові слова: економічний лексикон англійської мови, мовний аспект, позамовний аспект, лексичний новотвір, фразеологічний новотвір, гастрономічний компонент

Анотація

У статті проаналізовано мовні і позамовні аспекти поповнення сучасного економічного лексикону англій­ської мови за рахунок термінів з царини гастрономії; виокремлено критерії для класифікації новотворів; описано арсенал шляхів, способів та механізмів утворення інноваційних лексичних і фразеологічних одиниць; окреслено мовностилістичні засоби, що надають новим словам і стійким словосполукам образності, виразності, національ­но-культурної маркованості; детерміновано зв’язок між процесами неономінації і появою нових явищ/предметів в економічному середовищі.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Антонченко Т.М. Основні тенденції аксіологічних змін у семантичній структурі американізмів : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Київський державний лінгвістичний університет. Київ, 2000. 229 с.
2. Бєлозьоров М.В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Запорізький державний університет. Запоріжжя, 2002. 253 с.
3. Гармаш О.Л. Системність словотвору англійської мови та інноваційні процеси : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2005. 187 с.
4. Головко О.М. Лінгвальна актуалізація вимірів антропного буття (на матеріалі інновацій англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2010. 493 с.
5. Гуральник Т.А. Лингвистические маркеры социокультурного пространства в сфере неономинации (на материале американского варианта английского языка) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Самарский государственный университет. Самара, 2006. 201 с.
6. Єнікєєва С.М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2006. 302 c.
7. Житнікова К.В. Фразеологічні одиниці в англомовній терміносистемі менеджменту та маркетингу: семантико- прагматичний аспект (на матеріалі журналу “Journal of World Business”) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2008. 360 с.
8. Зацний Ю.А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів : ПАІС, 2007. 228 с.
9. Зацний Ю.А., Янков А.В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХ століття: англо-україн¬ський словник. Вінниця : Нова Книга, 2008. 360 с.
10. Колотнина Е.В. Метафорическое моделирование действительности в русском и английском экономическом дискурсе : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Уральский государственный педагогический университет. Екатерин-бург, 2001. 261 с.
11. Науменко Л. Сучасний англомовний бізнес-дискурс в комунікативно-прагматичному та концептуальному висвітленні : монографія. Київ : Логос, 2008. 360 с.
12. Романюха М.В. Метафорична вербалізація концептосистеми ECONOMY в сучасному англомовному медіа-дис-курсі : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2011. 223 с.
13. Сандій Л.В. Англо-український глосарій лексико-фразеологічних інновацій-актуалізаторів феномена «економіка знань» : навчально-довідковий посібник. Тернопіль : Вектор, 2015. 160 с.
14. Algeo J. Fifty Years among the New Words : A Dictionary of Neologisms, 1941–1991. New York : Cambridge University Press, 1991. 267 p.
15. Ayto J. A Century of New Words. Oxford, New York : Oxford University Press, 2007. 250 p.
16. Dictionary of International Business Terms / Ed. John O.E. Clark. Canterbury : Financial World Publishing, 2001. 384 p.
17. McFedries P. Word Spy : The Word Lover’s Guide to Modern Culture. New York : Broadway Books, 2004. 432 p.
18. Oxford Business English Dictionary / Ed. by D. Parkinson, J. Noble. Oxford : Oxford University Press, 2005. 616 p.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
80-84
Розділ
Романські, германські та східні мови