СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ПОМИЛЯТИСЯ» В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

  • О. КРАЙНЯК
Ключові слова: lexical-semantic group, verb, lexeme, verbal lexeme, semantic meaning, lexical meaning, structural analysi

Анотація

У статті уточнено понятійний зміст лексико-семантичної групи, проаналізовано семантичні та структурні особливості дієслів зі значенням «помилятися» в сучасній німецькій мові. Здійснено семантичну класифікацію дієслівних лексем та виокремлено десять лексико-семантичних груп, які репрезентують різний рівень продук­тивності. Проведено структурний аналіз досліджуваних мовних одиниць з урахуванням їх морфемної будови та виявлено найбільш частотні моделі творення дієслів. Матеріалом дослідження слугувало 126 дієслівних лексем та стійких словосполучень, дібраних методом суцільної вибірки з тлумачних та фразеологічних словників сучас­ної німецької мови.

Посилання


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ksuict/pa.journal.kspu.edu/www/cache/t_compile/980f50e5049a9d818b8461a383b671e117021563^addd65021fadf964339ab08cd1aa93ba59b14e9c_0.app.frontendobjectsarticledet.php on line 252
1. Барань Є. Короткий термінологічний словник з морфології української мови. Берегове : Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II, 2010. 32 с.
2. Васильев Л. Современная лингвистическая семантика. Москва : Высшая школа, 1990. 175 с.
3. Гак В. О некоторых закономерностях развития лексикографии (Учебная и общая лексикография в историческом аспекте). Актуальные проблемы учебной лексикографии. Москва : Русск. яз., 1977. С. 11–27.
4. Дудик П. Стилістика української мови : навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2005. 368 с.
5. Кочерган М. Загальне мовознавство : підручник. 3-є видання. Київ : Академія, 2008. 464 с.
6. Кузнецова Э. Метод ступенчатой идентификации в описании лексико-семантической группы слов. Уч. зап. Тартуского ун-та. Проблемы моделирования языка-тарту, 1969. Вып. 228. № 3, Ч. 2. С. 85–92.
7. Селиверстрова О. Некоторые типы семантических гипотез и их верификация. Гипотеза в современной лингвистике. Москва, 1980. С. 262–268.
8. Тараненко А. Языковая семантика в её динамических аспектах. АН УССР. Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. Киев : Наук. думка, 1989. 256 с.
9. Уфимцева А. Опыт изучения лексики как системы (на материале англ. яз.). Москва : АН СССР, 1962. 287 с.
Опубліковано
2019-09-19
Сторінки
71-74
Розділ
Романські, германські та східні мови